Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju

Latvijas angļu valodas skolotāju asociāciju

Latvijas Logopēdu asociāciju

Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju

Britu padomi Latvijā

Gētes institūtu Rīgā

un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

laipni lūdz Jūs piedalīties

18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2021. gada 14. maijā


Konferences tematika
 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Valodu apguve speciālajā izglītībā
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • Standarti, programmas un valodas prasmju līmeņu apraksti valodu apguvei
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

Pieteikšanās konferencei
Dalībai konferencē klausītāja statusā - pieteikšanās termiņš tiek pagarināts līdz 2021. gada 11. maijam. Sk. pieteikumu anketu
Konferences norise
 • Konference norisināsies tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

 • Referātu prezentācijas .pdf formātā lūgums iesūtīt līdz konferences sākumam 14. maijā.

 • Referāta ilgums plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes

 • Konferences noslēgumā notiks meistarklases:
  1. par lasīt mācīšanu – “Lubbi the dog finds bones and explores speech sounds” – viena no Islandes metodēm, lektores: Másdóttir, Thóra – University of Iceland, Iceland (Tora Masdotira, Islandes Universitāte, Islande), Gísladóttir, Eyrún – Reykjavik Speech Center/Málsmiðja Eyrúnar, Iceland (Eirīna Gisladotira, Reikjavīkas Runas centrs, Islande);
  2. par digitālajiem rīkiem, kas izmantojami latviešu valodas stundās attālināto mācību apstākļos – „Digitālie rīki latviešu valodas stundām attālināto mācību procesā”, lektori: Dr.philol. Normunds Dzintars, Mg.philol. Līga Tālberga (Liepājas Valsts 1. ģimnāzija).

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests), ISSN 2661-5584 (digitāls)):

 • krājuma tematikai atbilstošu zinātnisko rakstu autors var iesniegt, arī nepiedaloties konferencē ne klātienē, ne neklātienē, bet norādītajā termiņā iesūtot savu pieteikumu

 • raksti tiek publicēti latviešu, angļu, krievu un vācu valodā (sk. nosacījumus publikācijas sagatavošanai)

 • visi krājumā iesniegtie raksti pirms to publicēšanas tiek anonīmi recenzēti, izvērtēti un akceptēti vai noraidīti starptautiskajā redakcijas kolēģijā

Zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” tiek izdots reizi gadā. Ja redakcijas kolēģija recenzēšanas procesā rakstu noraida kā tematiski vai kvalitatīvi neatbilstošu, samaksa par publikāciju atmaksāta netiek. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad autors(-i) savu redakcijai iesniegto rakstu atsauc.


Rakstus lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2021. gada 31. jūlijam (liepu.vapp.lapp@gmail.com)


Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija ir meklējama šeit: https://www.crossref.org/

Konferences darba valodas

Latviešu, angļu, krievu, vācu

Konferences norises vieta

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401

Dalības maksa

Referentiem ar publikāciju: EUR 70.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 35.00)

Referentiem bez publikācijas: EUR 15.00

Zinātniskā raksta autoram (bez dalības konferencē): EUR 55.00

Klausītājiem: EUR 15.00 (studentiem un maģistrantiem EUR 5.00, doktorantiem EUR 10.00)

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem ar publikāciju – apliecinājums par dalību konferencē, zinātniskā publikācija, konferences materiāli

 • referentiem bez publikācijas – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • klausītājiem – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās, – zinātniskā publikācija

*no konferences samaksām tiek segti arī konferences tiešsaistes tehniskā nodrošinājuma izdevumi (t. sk. tulkošana)

Pārskaitījumu par klātienes vai neklātienes dalību konferencē, kā arī par publikāciju lūdzam veikt līdz 2021. gada 3. maijam (klausītajiem līdz 12. maijam ieskaitot) uz šo kontu:

Liepājas Universitāte

Nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr. LV45TREL9150190000000

Norāde: 21490, dalības (vai publikācijas) maksa konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, XVIII, dalībnieka vārds, uzvārds