Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju

Latvijas Logopēdu asociāciju

Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju

Gētes institūtu Rīgā

un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

laipni lūdz Jūs piedalīties

20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2023. gada 19. maijā


Konferences tematika
 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse
 • Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Konferences darba valodas
Latviešu, angļu, vācu
Pieteikšanās konferencei

Konferences pieteikšanās termiņš pagarināts, lūdzam pieteikties līdz 2023. gada 9. maijam.
Referenti, kuri pieteiksies līdz 5. maijam, apstiprinājumu dalībai konferencē saņems līdz 2023. gada 8. maijam.
Referentiem, kuri pieteiksies pēc 5. maija, apstiprinājums tiks sniegts līdz 10. maijam.

Sk. pieteikumu anketu

Konferences norise
 • Konference norisināsies klātienē Liepājas Universitātē un tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences

 • Referāta ilgums plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes

 • Konferences trešajā daļā notiks meistarklases:
  • Gaismas galda izmantošana runas un valodas traucējumu korekcijā (Ieva Maļinovska, Anete Laugale, Latvijas Logopēdu asociācija)

   Runas un valodas traucējumu korekcija nereti ir ilgstošs process. Lai bērni nezaudētu interesi un saglabātu motivāciju veikt vingrinājumus, logopēdi savā darbā izmanto dažādus paņēmienus. Meistarklasē tiks prezentētas gaismas galda izmantošanas iespējas artikulācijas aparāta un fonemātikas vingrinājumu dažādošanā, kā arī vārdu krājuma, gramatikas un saistītās runas pilnveidē.

  • Vieglā valoda – palīgs skolotāja ikdienas darbā(Dite Liepa, Velga Polinska, LU Latviešu valodas institūts)

   Vieglā valoda var kļūt par palīgu skolotāja darbā, gan skaidrojot mācību vielu, gan sazinoties ar skolēniem un viņu vecākiem.

   Kopīgajā nodarbībā tiks skaidroti un ar praktiskiem piemēriem ilustrēti vieglās valodas pamatprincipi vārddarināšanas, leksikas, tekstveides un sintakses līmenī.

Dalības maksa
 • Referentiem ar publikāciju: EUR 85.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 50.00)

 • Referentiem bez publikācijas: EUR 15.00

 • Zinātniskā raksta autoram (bez dalības konferencē): EUR 70.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 35.00)

 • Klausītājiem: EUR 15.00 (uzrādot apliecinošu dokumentu – studentiem EUR 5.00, doktorantiem EUR 10.00)

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem ar publikāciju – apliecinājums par dalību konferencē, zinātniskā publikācija, konferences materiāli

 • referentiem bez publikācijas – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • klausītājiem – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās – zinātniskā publikācija

 • tiešsaistes tehniskais nodrošinājums (tostarp tulkošana)

No konferences samaksām sedzam arī konferences tiešsaistes tehniskā nodrošinājuma izdevumus (tostarp tulkošanu)

Pārskaitījumu par dalību konferencē, kā arī par publikāciju lūdzam veikt līdz 2023. gada 12. maijam (klausītajiem līdz 17. maijam ieskaitot) uz šo kontu:

Liepājas Universitāte
Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: 21490, dalības (vai publikācijas) maksa konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, XX, dalībnieka vārds, uzvārds

Publicēšanās iespējas

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests), ISSN 2661-5584 (digitāls)):

 • krājuma tematikai atbilstošu zinātnisko rakstu autors var iesniegt, arī nepiedaloties konferencē ne klātienē, ne neklātienē, bet norādītajā termiņā iesūtot savu pieteikumu

 • raksti tiek publicēti latviešu, angļu un vācu valodā (sk. nosacījumus publikācijas sagatavošanai)

 • visi krājumā iesniegtie raksti pirms to publicēšanas tiek anonīmi recenzēti, izvērtēti un akceptēti vai noraidīti starptautiskajā redakcijas kolēģijā

* 2024. gadā plānots izdot zinātnisko rakstu krājuma "Valodu apguve: problēmas un perspektīva" dubultnumuru, kurā būs apkopoti raksti, kas pieteikti XIX konferencē 2022. gada 20. maijā un XX konferencē 2023. gada 19. maijā.

Rakstus lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2023. gada 31. jūlijam (vapp.lapp@liepu.edu.lv)


Indeksācija: EBSCO

Zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” tiek izdots reizi gadā vai kā dubultnumurs reizi divos gados.

Ja redakcijas kolēģija recenzēšanas procesā rakstu noraida kā tematiski vai kvalitatīvi neatbilstošu, samaksa par publikāciju atmaksāta netiek. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad autors(-i) savu redakcijai iesniegto rakstu atsauc.

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija ir meklējama šeit: https://www.crossref.org/