Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Laiveniece, Diāna (red.). Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XV. Liepāja : LiePA, 2019. 200 lpp.

Rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iznāk kopš 2001. gada. Tam ir starptautiska zinātniskās redakcijas kolēģija, kuru līdz 2009. gadam vadīja Dr. paed. Ārija Ptičkina. Kopš 2010. gada redakcijas kolēģijas vadītāja un krājuma atbildīgā redaktore ir Dr. paed. Diāna Laiveniece.

Rakstu krājumā tematika ir plaša – saistīta gan ar dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, gan ar valodas apguves kontekstuāliem pētījumiem lingvistikā, pedagoģijā, psiholoģijā. Valodu apguves izpēte diferencēta ne vien pa valodām (latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, spāņu, vācu), bet arī pa valodas apguvēju vecumposmiem (valodu apguve agrīnajā vecumā un pirmsskolā, skolā un augstākajā izglītībā). Multilingvisma un plurilingvisma situācija, starpkultūru komunikācija un globalizācijas ietekme, multikulturālā izglītības vide un valodu skolotāju izglītība, starpvalodu lingvistika un bilingvālisms – tie ir aspekti, kuru kontekstā pētīta valodu apguve rakstu krājumos apkopotajās publikācijās.

XV rakstu krājumā apkopoti 13 zinātniskie raksti, kas izstrādāti, balstoties uz Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva (2018. gada 11. maijā) nolasītajiem referātiem.


Krājuma pilns teksts ir pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/786038.html