Konferences rīcības komiteja

Rīcības komitejas priekšsēdētāja
Gundega Tomele, Mg. sc. educ. (Latvija)

 

Dagnija Deimante, Dr. paed. (Latvija)

Indra Kalniņa, Mg. paed., Mg. philol. (Latvija)


Konferences zinātniskā komiteja un zinātnisko rakstu krājuma starptautiskā redakcijas kolēģija

Zinātniskās komitejas un starptautiskās redakcijas kolēģijas priekšsēdētāja
Diāna Laiveniece, Dr. paed. (Latvija)


Zenta Anspoka, Dr. paed. (Latvija)

Daiva Jakovonytė-Staškuvienė, Dr. soc. sc. (edu) (Lietuva)

Inna Järva, Dr. philol. (Igaunija)

Ulrike Kurth, Dr. (Vācija)

Linda Lauze, Dr. philol. (Latvija)

Nicole Nau, Dr. hab. philol. (Polija)

Alīda Samuseviča, Dr. paed. (Latvija)

Irina Strazdiņa, Dr. psych. (Latvija)

Baiba Trinīte, Dr. med. (Latvija)

Maria Vlassopoulos, PhD (Grieķija)

Anna Vulāne, Dr. philol. (Latvija)

Lilita Zaļkalne, PhD (Zviedrija)