Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Zinātnisko rakstu krājums, X. Zinātniskā redaktore Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2014. 278 lpp.

Rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iznāk kopš 2001. gada. Tam ir starptautiska zinātniskās redakcijas kolēģija, kuru līdz 2009. gadam vadīja Dr. paed. Ārija Ptičkina.

Rakstu krājumā tematika ir plaša – saistīta gan ar dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, gan ar valodas apguves kontekstuāliem pētījumiem lingvistikā, pedagoģijā, psiholoģijā. Valodu apguves izpēte diferencēta ne vien pa valodām (latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, spāņu, vācu), bet arī pa valodas apguvēju vecumposmiem (valodu apguve agrīnajā vecumā un pirmsskolā, skolā un augstākajā izglītībā). Multilingvisma un plurilingvisma situācija, starpkultūru komunikācija un globalizācijas ietekme, multikulturālā izglītības vide un valodu skolotāju izglītība, starpvalodu lingvistika un bilingvālisms – tie ir aspekti, kuru kontekstā pētīta valodu apguve rakstu krājumos apkopotajās publikācijās.

X rakstu krājumā apkopoti 19 zinātniskie raksti, kas izstrādāti, balstoties uz Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva (2013. gada11. aprīlī) nolasītajiem referātiem. Krājumu ievada hronika „Valodu apguve Liepājā: starptautiskās zinātniskās konferences un rakstu krājuma 10. jubileja” (autore – Diāna Laiveniece). Raksti strukturēti četrās tematiskās daļās. Elektroniskajā versijā piedāvāti atslēgvārdi un kopsavilkums latviešu un angļu valodā. Rakstiem krievu valodā dots arī nosaukums oriģinālvalodā.


Krājuma pilns teksts ir pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/765991.html