Valodu apguve: problēmas un perspektīva

Zinātnisko rakstu krājums, XII. Zinātniskā redaktore Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2016. 173 lpp.

Rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” iznāk kopš 2001. gada. Tam ir starptautiska zinātniskās redakcijas kolēģija, kuru līdz 2009. gadam vadīja Dr. paed. Ārija Ptičkina.

Rakstu krājumā tematika ir plaša – saistīta gan ar dzimtās valodas un svešvalodu apguvi, gan ar valodas apguves kontekstuāliem pētījumiem lingvistikā, pedagoģijā, psiholoģijā. Valodu apguves izpēte diferencēta ne vien pa valodām (latviešu, angļu, franču, itāļu, krievu, spāņu, vācu), bet arī pa valodas apguvēju vecumposmiem (valodu apguve agrīnajā vecumā un pirmsskolā, skolā un augstākajā izglītībā). Multilingvisma un plurilingvisma situācija, starpkultūru komunikācija un globalizācijas ietekme, multikulturālā izglītības vide un valodu skolotāju izglītība, starpvalodu lingvistika un bilingvālisms – tie ir aspekti, kuru kontekstā pētīta valodu apguve rakstu krājumos apkopotajās publikācijās.

XII rakstu krājumā apkopoti 12 zinātniskie raksti, kas izstrādāti, balstoties uz Liepājas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva (2015. gada 5. jūnijā) nolasītajiem referātiem. Elektroniskajā versijā piedāvāti atslēgvārdi un anotācija raksta oriģinālvalodā (latviešu, angļu vai vācu) un atslēgvārdi un kopsavilkums angļu vai latviešu valodā.


Krājuma pilns teksts ir pieejams šeit: https://dom.lndb.lv/data/obj/765993.html