Language Acquisition: Problems and Perspectives

Collection of scientific papers, XII. Scientific Editor Diana Laiveniece. Liepaja : LiePA, 2016. 173 pages

The collection of articles “Language Acquisition: Problems and Perspectives” has been published since 2001. It is monitored by an international scientific Editorial Board, which was led by Dr. paed. Ph. Ārija Ptičkina until 2009.

The collection of articles has a wide range of subjects, connected with acquisition of a native language and foreign language, as well as contextual studies in linguistics, pedagogy, psychology. The research of language learning is differentiated not only by languages (Latvian, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, German), but also by the age of language learners (language acquisition in early age and pre-school, school and higher education). Multilingualism and plurilingualism, intercultural communication and the impact of globalization, multicultural education environment and language teacher education, inter-language linguistics and bilingualism – these are the aspects in the context of which language acquisition is studied. In the articles published in the collection “Language Acquisition: Problems and Perspectives”.

Collection of articles XII comprises 12 scientific articles based on the papers presented in Liepaja University international scientific conference Language acquisition: problems and perspectives (June 5, 2015). The electronic version contains keywords and abstracts in Latvian and English. The articles in Russian are supplemented by the title in the original language.


TABLE OF CONTENTS

 

Antra ROSKOŠA

Valodas loma starpkultūru komunikācijas procesā mūsdienu Latvijas daudzkultūru sabiedrības kontekstā

The Role of Language in the Intercultural Communication Process of Modern Latvia Multicultural Society

 

Ieva RUDZINSKA

Iveta BOGE

An ESP Study Course Quality Enhancement through Student and Teacher Erasmus Mobility

Apmaiņas programmas Erasmus studentu un doc tāju mobilitāte lietišķās svešvalodas studiju kursa kvalitātes uzlabošanai

 

Virginija Jūratė PUKEVIČIŪTĖ

Einstellung der Studierenden zur Entwicklung ihrer metakognitiven Kompetenz im Fremdsprachenunterricht

Studentu skatījums uz metakognitīvās kompetences attīstīšanu svešvalodu apguves procesā

 

Līga KĻAVIŅA

Motivācija un tās loma svešvalodu apguves procesā augstskolā

Motivation and Its Role in the Process of Mastering a Foreign Language in a Higher Educational Institution

 

Dagnija DEIMANTE

Challenges in Promoting the Development of Reading Skills

Izaicinājumi lasīšanas prasmju pilnveides veicināšanā

 

Vita BALAMA

Importance of Context in the Acquisition of Language and Culture Phenomena

Konteksta nozīme valodas un kultūras faktu apguvē

 

Dace MARKUS

Santa DAUME

Ilona BUKŠA

Bērnu valoda: krāsu asociācijas un īpašības vārdu lietojums

Children’s Language: Colour Associations and the Usage of Adjectives

 

Sanita LAZDIŅA

Solvita POŠEIKO

Lai varētu vairāk ieinteresēt skolēnus mācību darbā, lai pašai būtu interesantāk strādāt – kā saglabāt un mācīt valodas e-gadsimtā?

To Get Pupils More Interested in Learning and to Make Work More Interesting for Oneself – How to Maintain and Teach Languages in the Digital Age?

 

Ieva ELSBERGA

Vācu valodas kā svešvalodas mācību grāmatas Latvijā: gramatiskais aspekts

Schoolbooks for German as a Foreign Language in Latvia: Grammar Aspect

 

María de la Paz DIAZ MENDOZA

Acquisition of Spanish Personal Pronouns as Direct and Indirect Objects with Transitive Verbs at the Language Proficiency Levels A2–B2

Personu vietniekvārdu lietojuma apguve akuzatīva un datīva locījumā ar transitīvajiem darbības vārdiem: spāņu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā A2–B2 līmenī

 

Baiba KAČANOVA

Leksikas apguves lingvodidaktiskā modeļa koncepcija angļu valodas kā svešvalodas apguvei

Lingvodidactic Model’s Concept for Teaching Lexis in English as a Foreign Language

 

Gillian COCHRANE

The Development of a Literacy Programme to Support Learners with Delayed Literacy Development

Aktīvā programma lasītprasmes attīstības veicināšanai skol niem ar disleksiju