Language Acquisition: Problems and Perspectives

Collection of scientific papers, XI. Scientific Editor Diana Laiveniece. Liepaja : LiePA, 2015. 165 pages

The collection of articles “Language Acquisition: Problems and Perspectives” has been published since 2001. It is monitored by an international scientific Editorial Board, which was led by Dr. paed. Ph. Ārija Ptičkina until 2009.

The collection of articles has a wide range of subjects, connected with acquisition of a native language and foreign language, as well as contextual studies in linguistics, pedagogy, psychology. The research of language learning is differentiated not only by languages (Latvian, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, German), but also by the age of language learners (language acquisition in early age and pre-school, school and higher education). Multilingualism and plurilingualism, intercultural communication and the impact of globalization, multicultural education environment and language teacher education, inter-language linguistics and bilingualism – these are the aspects in the context of which language acquisition is studied. In the articles published in the collection “Language Acquisition: Problems and Perspectives”.

Collection of articles XI comprises 12 scientific articles based on the papers presented in Liepaja University international scientific conference Language acquisition: problems and perspectives (April 10, 2014). The electronic version contains keywords and abstracts in Latvian and English. The articles in Russian are supplemented by the title in the original language.


TABLE OF CONTENTS

 

Vytenis KONČIUS

Hector SANCHEZ MOURIZ

Sociolinguistic Parallels between the Ex-Soviet Republics and the Regions of Spain

Sociolingvistiskās paralēles starp bijušās Padomju Savienības republikām un Spānijas reģioniem

 

Māra ROZENBERGA

Darbības vārda būt ekvivalenti spāņu un citās romāņu valodās

Problēmas spāņu valodas apguvē un salīdzinājums ar citas cilmes valodām

Equivalents of the Verb to be in Spanish and Other Romance Languages

Challenges Linked to the Acquisition of the Spanish Language and Comparison with the Languages of Other Origins

 

Rūta ĶEMERE

Starptautiski atzīto vācu valodas diplomu DSD I un DSD II pēctecības princips – pamats secīgai un kvalitatīvai vācu valodas apguvei Latvijas skolās

Succession Principle of Internationally Recognised German Diplomas DSD I and DSD II as a Strong Base for a Consecutive and Qualitative German Acquisition in Schools of Latvia

 

Baiba KAČANOVA

Leksiskā pieeja angļu valodas kā svešvalodas apguvē

Lexical Approach in Teaching English as a Foreign Language

 

Inese VEISBUKA

Diktāts ortogrāfiskās kompetences uzlabošanai franču valodas kā svešvalodas apguvē

Dictation as a Means for Improving the Orthographic Competence in Learning French as a Foreign Language

 

Daiva JAKAVONYTĖ-STAŠKUVIENĖ

Results of Social Communication Text Comprehension and Textual Performance in Class 2 (Lithuanian experience)

Sociālās komunikācijas tekstu izpratnes un tekstuālās darbības rezultāti 2. klasē (Lietuvas pieredze)

 

Vaiva SCHOROŠKIENĖ

Jolanta ABRAMAUSKIENĖ

Модели междисциплинарной интеграции уроков родного языка и музыки в учебниках Литвы для начальных классов

Dzimtās valodas un mūzikas starpdisciplinārās integrācijas modeļi Lietuvas sākumskolas mācību grāmatās

On Language Skills Development and Music Inter Subject Integration Models in Primarв SМhool Students’ TeбtЛooks

 

Ingēra TOMME-JUKĒVICA

Otrās valodas fonoloģiskās sistēmas apguve pirmsskolas vecumā: ieskats mūsdienu pētījumos

Second Language Phonological System Acquisition at Preschool Age: an Insight into Contemporary Research

 

Dina BETHERE

Inese ROSTE-PLOSTNIECE

Kaiva ŽĪMANTE

Valodas kompetences izpēte bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Researching Language Competency of Children with Severe Mental Disorders

 

Maija ROČĀNE

Alīda SAMUSEVIČA

Debašu funkcionalitāte valodu apguvē

Functionality of Debating in the Language Learning Process

 

Mарина НОВИК

Орфографическая грамотность русских интернет-пользователей в Латвии

Krievu valodas pareizrakstība Latvijas interneta vietnēs

Spelling Literacy of Russian Internet Users in Latvia

 

Sandra SMILGA

Atvērto mācību resursu izmantošanas iespējas patstāvīgajās studijās

Open Educational Resources as Possible Independent Studies