Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju

Latvijas angļu valodas skolotāju asociāciju

Latvijas Logopēdu asociāciju

Britu padomi Latvijā

Gētes institūtu Rīgā

laipni lūdz Jūs piedalīties

15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2018. gada 11. maijā


Konferences tematika
 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna valodas un runas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • Standarti, standartu projekti, programmas un valodas prasmju līmeņu apraksti valodu apguvei
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

Konferences norises vieta

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija, LV-3401

Konferences darba valodas

Latviešu, angļu, krievu, vācu

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2018. gada 13. aprīlim (sk. pieteikumu); Apstiprinājums dalībai konferencē tiks sniegts līdz 2018. gada 20. aprīlim

Referentiem konferencē iespējams piedalīties arī neklātienē ar referātu video formātā, iepriekš to saskaņojot ar konferences rīcības komiteju. Neklātienes referāta video failu un prezentāciju lūdzam pievienot līdz 2018. gada 30. aprīlim

Referātu ilgums plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739):

 • krājuma tematikai atbilstošu zinātnisko rakstu autors var iesniegt, arī nepiedaloties konferencē ne klātienē, ne neklātienē, bet norādītajā termiņā iesūtot savu pieteikumu
 • raksti tiek publicēti latviešu, angļu, krievu un vācu valodā (sk. nosacījumus publikācijas sagatavošanai)
 • visi krājumā iesniegtie raksti pirms to publicēšanas tiek anonīmi recenzēti, izvērtēti un akceptēti vai noraidīti starptautiskajā redakcijas kolēģijā
 • rakstus lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2018. gada 31. jūlijam (liepu.vapp.lapp@gmail.com)


Indeksācija: EBSCO

Dalības maksa konferencē un/vai publikācijas maksa (ar pārskaitījumu)

Klātienes referentiem: EUR 65.00

Klātienes referentiem bez publikācijas: EUR 15.00

Neklātienes referentiem un publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās: EUR 40.00

Klausītājiem: EUR 15.00 (studentiem un maģistrantiem EUR 5.00, doktorantiem EUR 10.00)

Ja zinātniskajam rakstam ir vairāki autori, dalības maksa kopā ar publikāciju katram autoram ir EUR 35.00

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem – apliecinājums par darlību konferencē, zinātniskā publikācija, konferences materiāli un kafijas pauzes
 • referentiem bez publikācijas – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli un kafijas pauzes
 • klausītājiem – konferences materiāli un kafijas pauzes
 • neklātienes referentiem – apliecinājums par dalību konferencē, referāta video demonstrācija konferencē un zinātniskā publikācija
 • publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās, – zinātniskā publikācija

Pārskaitījumu par klātienes vai neklātienes dalību konferencē, kā arī par publikāciju lūdzam veikt līdz 2018. gada 27. aprīlim uz šo kontu:

Liepājas Universitāte

Nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr. LV45TREL9150190000000

Norāde: 21499, dalības (vai publikācijas) maksa konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, XV, dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods